V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR - General Data Protection Regulation)  pri každom dopyte a objednávke žiadame o súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, pretože to vyplýva z aktivít pri používaní  stránky www.prekladatel.sk v nadveznosti na komunikáciu s dodávateľom. Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne , ak klient schválil obchodné podmienky, v ktorých poskytol  súhlas. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

 1. Účel spracovania

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturácie alebo pre účely doručenia objednávok na Vašu kontaktnú adresu, a na splnenie zákonných povinností vedenia účtovníctva, registratúry a archivovacej povinnosti, alebo zákonnej povinnosti podľa zákona o úradnom preklade č.382/2004.

 1. Rozsah spracovania

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré nám poskytujete vedome:

 • meno
 • priezvisko
 • ulica a súpisné číslo
 • poštové smerovacie číslo
 • mesto
 • štát
 • krajina
 • telefónne číslo
 • názov spoločnosti
 • osoba oprávnená zastupovať spoločnosť meno, priezvisko, funkcia
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • Európske IČ DPH
 • E-mailová adresa

Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:

 • IP adresa
 1. Doba spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

 1. Súbory Cookies

Pre potreby prispôsobenia obsahu nášho e-shopu Vašim preferenciám používame súbory Cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré si ukladá náš e-shop do Vášho webového prehliadača pri jeho návšteve. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov Cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie Cookies vo webovom prehliadači na Vašom zariadení. V prípade, že zakážete použitie súborov Cookies, môže byť funkčnosť e-shopu obmedzená.

 1. Webová metrika a analytika

Jedná sa o konverzné, alebo pixelové značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť začlenené v kóde nášho e-shopu a na základe ktorých je možná identifikácia používateľa pre účely zaznamenania jeho správania sa a merania návštevnosti.

Využívame nasledujúce systémy:

 1. Reklamné a propagačné služby

V e-shope používame okrem vybavenia objednávok Vaše kontaktné údaje na zasielanie obchodných oznámení. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

 • meno
 • priezvisko
 • e-mailová adresa
 1. Právo na prístup k údajom

Používateľ e-shopu má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

 1. Právo na prenositeľnosť údajov

Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje však v uvedenej forme neštrukturujeme, a každý obchodný partner má možnosť aktualizovať svoje údaje formou E-mailového  oznámenia. Nástroje pre stiahnutie údajov ani zákaznícke účty netvoríme.

 1. Právo na opravu údajov

Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu. každý obchodný partner má možnosť aktualizovať svoje údaje formou E-mailového oznámenia.

 1. Právo na obmedzené spracovanie údajov

Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje. Vaše osobné údaje však nezverejňujeme, a nesprístupňujeme ich inak, iba ak nám to prikazuje zákona o vedení účtovníctva zákon o vedení registratúry a zákon o vykonávaní archivácie, a pretože to vyžaduje od nás aj od Vás zákonný dôvod -slovenský zákon 382/2004 o úradnom preklade, z tohoto dôvodu nie je Váš súhlas so spracovaním potrebný, pretože spracovanie nariaďuje tento zákon.

 1. Právo na vymazanie údajov

Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.

 1. Právo na zabudnutie

Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

 1. Právo vzniesť námietku

Používateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.

 1. Právo podať sťažnosť

Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR.

 1. Zaznamenávanie požiadaviek používateľov

Prevádzkovateľ e-shopu je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

 1. Zabezpečenie ochrany údajov

Disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred ich stratou alebo zničením

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám by sme Vám nemohli  na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne klasické prekladové služby, preto v našich akceptovaných obchodných podmienkach uvádzame , že zadaním dopytu alebo objednávky alebo začatím komunikácie , Váš súhlas so spracovaním dávate.